SİRKÜLER

2016-34-Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişletildi

 

İstanbul, 28.03.2016

Sirküler No:2016-34

Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişletildi

 

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kurulu Karar”da değişiklik yapan 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir


Kararda bağımsız denetime tabi olacak şirketler ile ilgili (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına ilişkin ölçütler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler;

1. Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üstü olması 2. Yıllık net satış hasılatı 80.000.000 TL ve üstü olması 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü olması

Ekli II sayılı listenin birinci ("Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler" için)  ve yedinci sırasının ("8/6/1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketler" için) (a) ve (b) bentleri

 

1. Aktif toplamı 30.000.000 TL ve üstü olması 2. Yıllık net satış hasılatı 40.000.000 TL ve üstü olması 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü olması

 

Ekli II sayılı listenin ikinci sırasının ("Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler" için) (a) ve (b) bentleri

 

1. Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üstü olması 2. Yıllık net satış hasılatı 60.000.000 TL ve üstü olması 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü olması

 

Ekli II sayılı listenin üçüncü ("Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler" için), dördüncü ("20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketler" için) ve altıncı sırasının ("Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler" için) (a) ve (b) bentleri

 

1. Aktif toplamı 30.000.000 TL ve üstü olması 2. Yıllık net satış hasılatı 60.000.000 TL ve üstü olması 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü olması

 

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.


 

 Bilgilerinize sunarız,

 Kadıoğlu YMM LTD.ŞTİ.

 

 

 


 
PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 116401